INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUBORŮ COOKIES


ÚVODNÍ USTANOVENÍ


Společnost Let´s Earth s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“)[1]
Tímto dokumentem Vás společnost Let´s Earth s.r.o. informuje o skutečnostech týkajících se zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich souvisejících právech a plní tím svou informační povinnost podle nařízení GDPR. Současně Vás společnost Let´s Earth s.r.o. informuje o zpracování souborů cookies.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
 

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Let´s Earth s.r.o., se sídlem Jungmannova 36/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 062 78 884, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278340 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: Let´s Earth s.r.o, Prague Startup Market, Areál Pražské tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, 170 00 Praha 7, adresa elektronické pošty: info@meteoinsight.com, telefon: 00420 777 763 536.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. KDY DOCHÁZÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ)
 

2.1. Ke zpracování Vašich osobních údajů může dojít v následujících případech:

2.1.1. Komunikovali jste s námi osobně, písemně nebo elektronicky (např. e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím internetu) a poskytli jste nám osobní údaje;

2.1.2. Navštívili jste naši webovou stránku www.meteoinsight.com;

2.1.3. Jste našim zákazníkem – podnikající nebo nepodnikající fyzickou osobou;

2.1.4. Jste zaměstnancem/zaměstnankyní nebo jiným zástupcem našeho zákazníka – právnické osoby;

2.1.5. Jste podnikající nebo nepodnikající fyzickou osobou nebo zaměstnancem/jiným zástupcem právnické osoby, se kterou jsme uzavřeli smlouvu jako zákazník - objednatel Vašich služeb nebo zboží.

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

3.1. Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud:

3.1.1. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi – fyzickou osobou a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR;

3.1.2. Zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR;

3.1.3. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR;

3.1.4. Ke zpracování osobních údajů jste udělil/a souhlas ve smyslu čl. 6  odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

4. ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

4.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi – fyzickou osobou a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením smlouvy (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR) je uzavření smlouvy a následné plnění povinností a uplatňování práv z uzavřené smlouvy.

4.1.1. Za uvedeným účelem zpracováváme: Vaše (i) identifikační údaje (jméno, příjmení, příp. akademický titul, IČO a DIČ podnikající fyzické osoby, v některých případech[2] též datum narození nebo rodné číslo, státní příslušnost, typ, číslo a platnost osobního dokladu a podpis), (ii) adresní a kontaktní údaje (sídlo podnikající fyzické osoby nebo adresa bydliště, příp. Vámi zadaná doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje o příp. kontaktních osobách), (iii) fakturační údaje, vč. čísla bankovního účtu, a (iv) případné další osobní údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy nebo ze smlouvy vyplývající.

4.1.2. Uzavíranou nebo uzavřenou smlouvou je nejčastěji smlouva o poskytnutí klimatických dat správcem jako poskytovatelem nebo smlouva o poskytnutí jiného plnění založeného na klimatických datech správcem a smlouva o dílo nebo smlouva o poskytnutí služeb, ve které správce vystupuje v postavení zákazníka -  objednatele příslušného plnění. Povaha a rozsah zpracovávaných osobních údajů se mohou lišit zejména podle povahy smlouvy a jejich účastníků a podle způsobu uzavírání smlouvy (t.j., zda je smlouva uzavírána prostřednictvím webové stránky správce umístěné na internetové adrese www.meteoinsight.com anebo jiným způsobem).

4.2. Účelem zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR) je splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

4.2.1. Za uvedeným účelem zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro splnění příslušných zákonných povinností (mezi něž patří zejména povinnosti související s vystavováním, příjmem a archivací účetních a daňových dokladů).

4.3. Účelem zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) je jejich zpracování zejména pro následující účely:

4.3.1. Uzavření smlouvy s právnickou osobou, kterou zastupujete (jako statutární orgán/člen statutárního orgánu, zaměstnanec nebo jiný zástupce) nebo provedení opatření správcem před uzavřením smlouvy a následné plnění povinností a uplatňování práv z uzavřené smlouvy;

Oprávněným zájmem správce je zde zejména zájem správce na identifikaci účastníků smlouvy (právnických osob) a jejich zástupců za účelem uzavření smlouvy a jejího plnění a za účelem vzájemné komunikace.

4.3.1.1. Za uvedeným účelem zpracováváme: Vaše (i) identifikační údaje (jméno, příjmení, příp. akademický titul, funkce a podpis[3]; u zástupců na základě plné moci též datum narození nebo rodné číslo a IČO zástupce - podnikající fyzické osoby), (ii) adresní a kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo; u zástupců na základě plné moci též adresa bydliště nebo sídlo zástupce - podnikající fyzické osoby, příp. zadaná doručovací adresa) a (iii) případné další osobní údaje nezbytné pro uvedený účel.

4.3.2. Vedení evidence smluv a související dokumentace (zejména na základě oprávněného zájmu správce na řádném plnění závazků vyplývajících ze smluv) a vedení evidence zákazníků (zejména na základě oprávněného zájmu správce na další komunikaci se zákazníky);

4.3.2.1. Za uvedenými účely zpracováváme Vaše osobní údaje uvedené v příslušných smlouvách a v související dokumentaci v rozsahu nezbytném pro jednotlivé účely.

4.3.3. Vymáhání nároků nebo obrana proti vymáhaným nárokům (na základě oprávněného zájmu správce na ochraně svých práv a svého majetku);

4.3.3.1. Za uvedeným účelem budou zpracovávany Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro tento účel.

4.3.4. Vyřizování Vašich dotazů a žádostí;​​​​​

4.3.4.1. Za uvedeným účelem zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a příp. i jiné osobní údaje v rozsahu nezbytném pro účely vyřízení dotazu či žádosti.

4.3.5. Zálohování dat (na základě oprávněného zájmu správce na ochraně svých podnikatelských aktivit a záznamů o nich). 

4.3.5.1. Za uvedeným účelem zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu obsaženém v původních (zálohovaných) datech, resp. v souborech dat.

4.4. V případech, kdy Vaše osobní údaje lze zpracovávat pouze na základě Vašeho souhlasu (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR), zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu pouze pro účel/účely, k nimž byl souhlas udělen.

4.5. Ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ani profilování, ve smyslu čl. 22 nařízení GDPR.

5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

5.1. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické nebo listinné podobě. Osobní údaje v elektronické podobě jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických informačních systémech i manuálně, prostřednictvím zaměstnanců správce, případně prostřednictvím příjemců (viz. čl. 8.) nebo zaměstnanců příjemců.

6. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

6.1. Správce zpracovává osobní údaje, které získal od Vás jako od subjektu údajů (zejména v rámci vzájemné komunikace, v souvislosti s uzavíráním smlouvy, ap.).

6.2. Zpracovávané osobní údaje mohou pocházet také z veřejně dostupných zdrojů (jakými jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, ap.).

7. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

7.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování, případně po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

7.2. Doba uložení osobních údajů, resp. kritéria pro stanovení této doby se liší v závislosti na účelu zpracování osobních údajů:

7.2.1. Osobní údaje zpracovávané za účelem uzavření a splnění smlouvy budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a po dobu trvání promlčecích lhůt pro uplatnění nároků vyplývajících ze smlouvy. Po uplynutí této doby správce Vaše osobní údaje zlikviduje, ledaže bude oprávněn nebo povinen tyto údaje zpracovávat na jiném právním základě, pro jiný účel (např. pro účely vedení soudního sporu, po dobu trvání příslušného řízení).

7.2.2. Osobní údaje zpracovávané za účelem splnění právních povinností, které se na správce vztahují budou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (zejména po dobu nutnou pro účely archivování daňových a jiných dokladů podle příslušných právních předpisů).

7.2.3. Osobní údaje zpracovávané pro účely oprávněných zájmů správce budou zpracovávány po dobu trvání příslušného oprávněného zájmu správce nebo do ukončení zpracování v důsledku vznesení Vaší námitky proti zpracování ve smyslu čl. 9.1.6.

7.2.4. Osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budou zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen nebo do odvolání souhlasu ve smyslu čl. 9.1.7. před uplynutím této doby. Nebyla-li doba, na kterou je souhlas udělen určena, budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytnou pro účel/účely, k nimž byl souhlas udělen nebo do odvolání souhlasu ve smyslu čl. 9.1.7.

8. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

8.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce (jako zpracovatelé osobních údajů) technické služby (zejména správce IT, poskytovatel platformy, na které je umístěna webová stránka správce a poskytovatel cloudových služeb) a osoby zajišťující pro správce účetní, daňové, právní a platební služby.

8.2. Příjemci Vašich osobních údajů mohou být dále orgány finanční správy, soudy, či jiné příslušné orgány v případech, kdy obecně závazné právní předpisy ukládají správci povinnost předat osobní údaje těmto orgánům anebo v případech, kdy předání osobních údajů těmto orgánům je nezbytné za účelem ochrany oprávněného zájmu správce (např. v rámci soudního či správního řízení).

8.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

9. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
 

9.1. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte vůči správci následující práva:

9.1.1. Právo požadovat přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a k souvisejícím informacím (včetně práva získat kopii zpracovávaných osobních údajů) za podmínek uvedených v čl. 15 nařízení GDPR;

9.1.2. Právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů;

9.1.3. Právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů („právo být zapomenut“) za podmínek uvedených v čl. 17 nařízení GDPR;

9.1.4. Právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů v případech uvedených v čl. 18 nařízení GDPR;

9.1.5. Právo na přenositelnost osobních údajů zpracovávaných automatizovaně za podmínek uvedených v čl. 20 nařízení GDPR;

9.1.6. Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněných zájmů správce (na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR); pokud správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování v rozsahu, na který dopadá námitka ukončí.

9.1.7. Právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely, které udělení souhlasu vyžadují (na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR); odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

9.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení GDPR, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

9.3. S výjimkou případů, kdy je správce podle příslušných právních předpisů povinen od Vás požadovat Vaše osobní údaje, nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů v rozsahu požadovaném pro konkrétní účel zpracování však správce nebude schopen příslušný účel naplnit. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů může být - podle povahy situace – např. nemožnost uzavřít s Vámi smlouvu či ji ze strany správce splnit, nemožnost vyřídit Váš dotaz nebo žádost, ap.

9.4. Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit u správce písemně v listinné podobě nebo e-mailem, s využitím kontaktních údajů správce uvedených výše v čl. 1.2.

10. POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES
 

10.1. Webová stránka společnosti Let´s Earth s.r.o. www.meteoinsight.com (dále jen „webová stránka“) používá soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které webová stránka ukládá prostřednictvím Vašeho prohlížeče do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení (dále jen „zařízení“) v okamžiku, kdy ji začnete využívat. Některé cookies jsou nezbytné pro zajištění řádného fungování webové stránky. Jiné cookies umožňují webové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, rozpoznat Váš prohlížeč při dalších návštěvách a nabídnout Vám přizpůsobený obsah. Cookies nám rovněž umožňují zlepšovat webovou stránku a poskytované služby.

10.2. Webová stránka používá následující kategorie cookies:​

10.2.1. Funkční cookies (technické): Jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a správné zobrazení jejího obsahu. Umožňují Vám pohybovat se po webové stránce a využívat její základní funkce. Tyto cookies nemohou být vypnuty a k jejich zpracování se nevyžaduje Váš souhlas.

10.2.2. Analytické cookies: Umožňují nám získávání informací ohledně návštěvnosti a využívání webové stránky za účelem zlepšení jejího fungování. Tyto cookies slouží k shromažďování statistických informací např. o pohybu na webové stránce, využívaných funkcích, typu prohlížeče nebo o době, kterou jste na webové stránce strávili. Získané informace obsahují agregované, tedy anonymní údaje o uživatelích webové stránky. Analytické cookies Vás samy o sobě neidentifikují jako konkrétního uživatele, identifikují pouze přístup k webové stránce a chování uživatele přistupujícího z určitého zařízení.

Informace ohledně návštěvnosti a využívání webové stránky vygenerované soubory cookies jsou vyhodnocovány pomocí služby Google Analytics poskytované společností Google Inc. (dále „Google“). Google může uvedené informace ukládat na servery ve Spojených státech amerických. V rámci služby Google Analytics však máme nastavenou anonymizaci IP adres, to znamená, že společnosti Google neposkytujeme žádné osobní údaje uživatelů webové stránky.

Ke zpracování analytických cookies se vyžaduje Váš souhlas. Souhlas udělíte provedením příslušné volby nastavení cookies (z možností nabízených webovou stránkou po jejím načtení). Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat změnou nastavení cookies (které můžete vyvolat pomocí odkazu v patičce webové stránky).

10.3. Pokud prostřednictvím zpracování cookies dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, právním základem pro toto zpracování je (i) u funkčních (technických) cookies oprávněný zájem správce (zejména na řádném fungování webové stránky) a (ii) u analytických cookies Váš souhlas. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete správci udělením souhlasu se zpracováním této kategorie cookies. V ostatním se na zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies vztahují výše uvedená ustanovení této Informace o zpracování osobních údajů a souborů cookies.

10.4. Ukládání cookies do Vašeho zařízení můžete odmítnout v nastavení Vašeho prohlížeče. V důsledku odmítnutí cookies Vám však některé funkce naší webové stránky (ale i všech ostatních webových stránek) zřejmě nebudou k dispozici.

 

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti  se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

[2] podle povahy smlouvy a jejich účastníků a podle způsobu uzavírání smlouvy;

[3] je-li smlouva podepisována;