OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Let´s Earth s.r.o., se sídlem Jungmannova 36/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 062 78 884, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278340, pro poskytování klimatických dat prostřednictvím webové stránky umístěné na internetové adrese www.meteoinsight.com

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Let´s Earth s.r.o., se sídlem Jungmannova 36/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 062 78 884, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278340 (dále jen „poskytovatel“) a jinou osobou (dále jen „zákazník“), vznikající ze smluv o poskytnutí klimatických dat nebo v souvislosti se smlouvami o poskytnutí klimatických dat (dále jen „smlouva o poskytnutí klimatických dat“) uzavíranými prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese www.meteoinsight.com (dále jen „webová stránka“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí klimatických dat.

1.2. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu s poskytovatelem uzavřít smlouvu o poskytnutí klimatických dat je spotřebitelem, tedy není právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání klimatických dat v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, upravují vztahy mezi poskytovatelem a takovou osobou také zvláštní ustanovení čl. 11. obchodních podmínek.

1.3. Poskytovatel může obchodní podmínky jednostranně měnit. Práva a povinnosti poskytovatele a zákazníka se řídí obchodními podmínkami účinnými v době uzavření smlouvy o poskytnutí klimatických dat.

1.4. Klimatickými daty se pro účely smlouvy o poskytnutí klimatických dat rozumí historická klimatická data, tj. historické údaje o určitých meteorologických parametrech a/anebo o určitých parametrech, které jsou výsledkem zpracování hodnot určitých meteorologických parametrů, pro určitou lokalitu, za určitou dobu (dále jen „klimatická data“). Poskytnutím klimatických dat se rozumí poskytnutí klimatických dat specifikovaných smlouvou o poskytnutí klimatických dat. Ve sděleních poskytovatele souvisejících s uzavíráním smlouvy o poskytnutí klimatických dat a ve sděleních navazujících na uzavření této smlouvy jsou klimatická data, která jsou předmětem plnění podle smlouvy o poskytnutí klimatických dat, označována jako data MeteoInsight.

1.5. Webová stránka umožňuje také poskytnutí klimatických dat k vyzkoušení (dále jen „data k vyzkoušení“).

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ KLIMATICKÝCH DAT
 

2.1. Objednávka klimatických dat učiněná zákazníkem prostřednictvím webové stránky představuje návrh zákazníka na uzavření smlouvy o poskytnutí klimatických dat.

2.2. Pro objednání klimatických dat zákazník na webové stránce (i) zvolí lokalitu, pro kterou klimatická data požaduje, (ii) vybere typ klimatických dat z datových sad prezentovaných poskytovatelem, (iii) vyplní požadované fakturační, platební a související údaje a (iv) zaškrtne políčko (tzv. check box) pro souhlas s těmito obchodními podmínkami. Objednávku zákazník odešle poskytovateli kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené zákazníkem v objednávce jsou pro účely smlouvy o poskytnutí klimatických dat považovány poskytovatelem za správné.

2.3. Přijetí (akceptaci) návrhu zákazníka na uzavření smlouvy o poskytnutí klimatických dat provede poskytovatel potvrzením objednávky. Potvrzení objednávky odešle poskytovatel zákazníkovi elektronickou poštou, na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v objednávce (dále též „elektronická adresa zákazníka“).

2.4. Doručením potvrzení objednávky zákazníkovi je smlouva o poskytnutí klimatických dat uzavřena. Zákazník bere na vědomí, že poskytovatel není povinen objednávku potvrdit a smlouvu o poskytnutí klimatických dat uzavřít.

2.5. Pro objednání dat k vyzkoušení zákazník na webové stránce (i) zvolí lokalitu, pro kterou klimatická data určená k vyzkoušení požaduje, (ii) vyplní adresu elektronické pošty zákazníka, (iii) zaškrtne políčko (tzv. check box) pro souhlas s těmito obchodními podmínkami a (iv) objednávku odešle poskytovateli. Přijetí (akceptaci) návrhu zákazníka na uzavření smlouvy o poskytnutí klimatických dat k vyzkoušení (akceptaci objednávky) provede poskytovatel zasláním dat k vyzkoušení zákazníkovi, a to elektronicky, na elektronickou adresu zákazníka. Tímto okamžikem je smlouva o poskytnutí klimatických dat k vyzkoušení uzavřena.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTNUTÍ KLIMATICKÝCH DAT
 

3.1. Smlouvou o poskytnutí klimatických dat se poskytovatel zavazuje, že zákazníkovi poskytne klimatická data specifikovaná ve smlouvě o poskytnutí klimatických dat, přičemž zákazník se zavazuje, že poskytovateli zaplatí za poskytnutí klimatických dat dohodnutou odměnu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.2. obchodních podmínek.

3.2. V případě poskytnutí dat k vyzkoušení není zákazník povinen platit poskytovateli odměnu.

3.3. Klimatická data poskytovaná za odměnu jsou určena pro energetické audity a posudky a data k vyzkoušení jsou určena pouze k nekomerčnímu využití, k obeznámení se zákazníka s jejich obsahem a formátem (dále jen „dohodnutý účel užití“).

3.4. Poskytovatel poskytne zákazníkovi klimatická data po zaplacení celé odměny poskytovatele dle smlouvy o poskytnutí klimatických dat, a to elektronicky, zasláním klimatických dat na elektronickou adresu zákazníka.

4. ODMĚNA POSKYTOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 

4.1. Za poskytnutí klimatických dat zaplatí zákazník poskytovateli odměnu ve výši dohodnuté ve smlouvě o poskytnutí klimatických dat. Výše odměny poskytovatele je na webové stránce uvedena včetně všech daní a poplatků.

4.2. Zákazník může při objednání klimatických dat zvolit některý z následujících bezhotovostních způsobů platby odměny poskytovatele:

4.2.1. Platba na fakturu; při tomto způsobu platby uhradí zákazník odměnu poskytovatele na základě zálohové faktury poskytovatele, přičemž zálohová faktura může být označena též jako „proforma faktura“. Zálohovou fakturu zašle poskytovatel zákazníkovi současně s potvrzením objednávky klimatických dat na elektronickou adresu zákazníka. Informace k platbě obdrží zákazník v zálohové faktuře (resp. v proforma faktuře).

4.2.2. Platba platební kartou či on-line bankovním převodem prostřednictvím peněžních ústavů uvedených na webové stránce; informace k platbě platební kartou nebo on-line bankovním převodem obdrží zákazník v pokynech, které se zobrazí v rámci webové stránky po objednání klimatických dat.

4.3. Odměna poskytovatele je splatná vždy předem (před poskytnutím klimatických dat poskytovatelem).

4.4. Lhůta splatnosti odměny poskytovatele se liší podle způsobu platby zvoleného zákazníkem při objednání klimatických dat. Pokud zákazník zvolil platbu na fakturu, je odměna poskytovatele splatná ve lhůtě splatnosti uvedené v zálohové faktuře (resp. v proforma faktuře). Pokud zákazník zvolil platbu platební kartou nebo on-line bankovním převodem, je odměna poskytovatele splatná neprodleně po objednání klimatických dat zákazníkem.

4.5. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, je zákazník povinen zaplatit poskytovateli odměnu včetně DPH, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

4.6. Závazek zákazníka zaplatit poskytovateli odměnu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

4.7. Po přijetí platby zašle poskytovatel zákazníkovi daňový doklad v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka. Zákazník vyjadřuje svůj souhlas s vystavením a zasíláním daňových dokladů v elektronické podobě.

4.8. V případě prodlení zákazníka se zaplacením odměny je poskytovatel oprávněn přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči zákazníkovi, a to až do okamžiku uhrazení všech závazků zákazníka.

4.9. V případě prodlení zákazníka se zaplacením odměny poskytovatele po dobu delší než třicet (30) dnů (i) od splatnosti zálohové faktury (pokud zákazník zvolil jako způsob platby platbu na fakturu) nebo (ii) od uzavření smlouvy o poskytnutí klimatických dat (pokud zákazník zvolil platbu platební kartou nebo on-line bankovním převodem), je poskytovatel oprávněn od smlouvy o poskytnutí klimatických dat odstoupit.

4.10. Odstoupení poskytovatele od smlouvy o poskytnutí klimatických dat může být poskytovatelem označeno jako ‚storno objednávky‘. Odstoupení od smlouvy (storno objednávky) zašle poskytovatel zákazníkovi v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka. Doručením odstoupení poskytovatele od smlouvy (doručením storna objednávky) zákazníkovi se smlouva o poskytnutí klimatických dat zrušuje od počátku.

5. UŽITÍ DAT ZÁKAZNÍKEM
 

5.1. Zákazník je oprávněn poskytnutá klimatická data užít pouze pro svou vlastní potřebu a pro dohodnutý účel užití (čl. 3.3.). Jakékoliv jiné užití klimatických dat je možné pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele. Předchozí písemný souhlas poskytovatele se nevyžaduje:

5.1.1. K poskytnutí výsledků činnosti zákazníka, při které byla klimatická data zákazníkem využita klientovi zákazníka, a to včetně poskytnutí klimatických dat nebo části klimatických dat klientovi zákazníka, pokud klimatická data nebo jejich část jsou podle obecně závazných právních předpisů povinnou součástí výsledků činnosti zákazníka;

5.1.2. K poskytnutí nebo jinému zpřístupnění klimatických dat orgánu veřejné moci, pokud povinnost poskytnout nebo jinak zpřístupnit klimatická data příslušnému orgánu veřejné moci je stanovena obecně závazným právním předpisem.

5.2. Zákazník je povinen uvést ve výsledku/výsledcích své činnosti zdroj klimatických dat.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU
 

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady plnění se řídí ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů, a to ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku, při zohlednění následujících ujednání:

6.1.1. Poskytovatel odpovídá zákazníkovi pouze za zaviněné porušení právních povinností.

6.1.2. Zákazník bere na vědomí, že poskytovaná klimatická data vychází z renomovaných externích zdrojů, jejichž přesnost však poskytovatel nemůže ovlivnit. S ohledem na tuto skutečnost a rovněž s ohledem na další skutečnosti, které ovlivňují kvalitu jakýchkoliv klimatických dat (jakými jsou zejména nepřesnosti vlastní metodám používaným pro klimatická měření a výpočty), nemůže poskytovatel zajistit přesnost poskytovaných klimatických dat. Případné nepřesnosti klimatických dat, které nejsou způsobeny zaviněným porušením povinností poskytovatele, se nepovažují za vadu klimatických dat poskytovaných podle smlouvy o poskytnutí klimatických dat. Zákazník vyjadřuje s uvedenými skutečnostmi svůj souhlas a přijímá je.

6.1.3. Zákazník je povinen poskytnutá klimatická data neprodleně po jejich doručení na elektronickou adresu zákazníka prověřit a ve lhůtě do pěti (5) pracovních dní od doručení klimatických dat vytknout poskytovateli (reklamovat) případnou neúplnost klimatických dat nebo jejich nevhodnost pro dohodnutý účel užití a/anebo případné nepřesnosti klimatických dat, které jsou způsobeny zaviněným porušením povinností poskytovatele. Vytknutí uvedených vad (reklamaci), zašle zákazník poskytovateli elektronickou poštou, na adresu elektronické pošty poskytovatele (čl. 10.3.).

6.1.4. Zákazník bere na vědomí, že poskytovaná klimatická data (t.j. historická klimatická data) nemusí odpovídat budoucím klimatickým podmínkám v lokalitě, na kterou se vztahují.

6.1.5. Zákazník bere na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za nesprávnou interpretaci a/anebo aplikaci klimatických dat ani za výsledky činnosti, při které budou klimatická data zákazníkem využita.

6.2. Zákazník dále bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě zákazníka, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení zákazníka, za stav programového vybavení zákazníka, za zálohování dat zákazníkem ani za případné zásahy třetích osob do programového vybavení zákazníka.

6.3. Smluvní strany sjednávají, že poskytovatel odpovídá za újmu vzniklou zákazníkovi porušením povinnosti poskytovatele ze smlouvy o poskytnutí klimatických dat pouze v případě zaviněného porušení povinnosti poskytovatele.

6.3.1. V případě vzniku újmy na straně zákazníka v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady klimatických dat, nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na povahu poskytovaných klimatických dat omezení rozsahu náhrady této případné újmy vzniklé zákazníkovi tak, že celková náhrada újmy, včetně ušlého zisku, je omezena výší odměny uhrazené zákazníkem za poskytnutí těch klimatických dat, v důsledku jejichž vad došlo ke vzniku újmy na straně zákazníka. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odpovědnosti poskytovatele za újmu vzniklou zákazníkovi v souvislosti s porušením jiné povinnosti poskytovatele ze smlouvy o poskytnutí klimatických dat (než v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady klimatických dat), je celková náhrada újmy, včetně ušlého zisku, omezena výší odměny za poskytnutí klimatických dat uhrazené zákazníkem podle příslušné smlouvy o poskytnutí klimatických dat.

6.3.2. Smluvní strany konstatují, s ohledem na povahu předmětu plnění poskytovaného podle smlouvy o poskytnutí klimatických dat a informace dostupné smluvním stranám v době uzavření smlouvy o poskytnutí klimatických dat, že omezená náhrada újmy v rozsahu dohodnutém v čl. 6.3.1. obchodních podmínek představuje úhrnnou předvídatelnou újmu, včetně ušlého zisku, jež by mohla zákazníkovi vzniknout v důsledku vad klimatických dat a/anebo v důsledku porušení jiné povinnosti poskytovatele ze smlouvy o poskytnutí klimatických dat.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

7.1. Poskytovatel plní svou informační povinnost vůči zákazníkovi, který je fyzickou osobou a vůči fyzickým osobám zastupujícím zákazníka, který je právnickou osobou související se zpracováním jejich osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 

8.1. Zákazník souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu zákazníka či na telefonní číslo zákazníka.

8.2. Webová stránka poskytovatele používá tzv. cookies, které ukládá do zařízení zákazníka v okamžiku, kdy ji zákazník začne využívat. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli k rozpoznání webového prohlížeče zákazníka při jeho komunikaci s webovou stránkou a k následnému využití některých funkcí webové stránky. O kategoriích cookies používaných webovou stránkou a o podmínkách jejich ukládání do zařízení zákazníka (zpracování) informuje poskytovatel zákazníka prostřednictvím zvláštního dokumentu. Funkční (technické) cookies mohou být nezbytné pro uzavření a řádné plnění smlouvy o poskytnutí klimatických dat.

9. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ KLIMATICKÝCH DAT
 

9.1. Smlouva o poskytnutí klimatických dat nabývá účinnosti jejím uzavřením.

9.2. Odstoupení od smlouvy o poskytnutí klimatických dat poskytovatelem v případě prodlení zákazníka se zaplacením odměny poskytovatele upravuje čl. 4.9. obchodních podmínek.

10. DORUČOVÁNÍ
 

10.1. Smluvní strany si mohou veškerou korespondenci týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytnutí klimatických dat vzájemně doručovat elektronickou poštou.

10.2. Nebude-li dohodnuto jinak, poskytovatel doručuje korespondenci zákazníkovi na elektronickou adresu zákazníka.

10.3. Zákazník doručuje korespondenci poskytovateli na adresu elektronické pošty poskytovatele info@meteoinsight.com.

10.4. V případě doručování elektronickou poštou je zpráva doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty adresáta.

11. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SMLUV
 

11.1. Smlouva o poskytnutí klimatických dat a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytnutí klimatických dat lze uzavřít v českém jazyce.

11.2. Zákazník požaduje a souhlasí s tím, aby poskytovatel započal s poskytováním plnění dle smlouvy o poskytnutí klimatických dat neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytnutí klimatických dat. Zákazník bere na vědomí, že pokud dojde ke splnění závazků poskytovatele ze smlouvy o poskytnutí klimatických dat před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá zákazník v důsledku vyslovení souhlasu podle předchozí věty právo na odstoupení od smlouvy o poskytnutí klimatických dat dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

11.3. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytnutí klimatických dat. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytnutí klimatických dat (např. náklady na připojení k internetu) si hradí zákazník sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

11.4. Poskytovatel nevyžaduje uhrazení zálohy či jiné obdobné platby. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.3. obchodních podmínek.

11.5. Poskytovatel není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.6. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím adresy elektronické pošty na kontaktní adrese (čl. 11.14.). Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle poskytovatel na elektronickou adresu zákazníka či jinou adresu sdělenou zákazníkem poskytovateli.

11.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytnutí klimatických dat je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a zákazníkem ze smlouvy o poskytnutí klimatických dat.

11.8. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.9. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.10. Práva z vadného plnění poskytovatele se řídí zákonnými ustanoveními, zejména ustanovením § 1914 a násl. občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, při zohlednění ujednání obsažených v ustanoveních čl. 6. obchodních podmínek v rozsahu, v jakém tato ujednání neodporují ustanovením, od kterých se ve vztahu ke spotřebiteli nelze odchýlit.

11.11. Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit (čl. 11.2.), je zákazník, který je spotřebitelem, oprávněn od smlouvy o poskytnutí klimatických dat odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může zákazník využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek. Odstoupí-li zákazník od smlouvy o poskytnutí klimatických dat podle tohoto ustanovení, poskytovatel zákazníkovi vrátí již případně uhrazenou odměnu, a to do čtrnácti (14) dnů od takového odstoupení.

11.12. Volbou práva podle čl. 12.1. obchodních podmínek není zákazník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.13. Smlouva o poskytnutí klimatických dat včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

11.14. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty: info@meteoinsight.com, telefon: 00420 777 763 536.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytnutí klimatických dat obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Pro účely vztahů mezi poskytovatelem a zákazníkem se:

12.1.1. Vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku v případě, kdy je zákazník podnikatelem;

12.1.2. Vylučuje použití ustanovení § 557 a § 1763 občanského zákoníku;

12.1.3. Vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku v případě, kdy je zákazník podnikatelem.

12.2. Pro rozhodování sporů vzniklých ze smlouvy o poskytnutí klimatických dat a v souvislosti s ní si smluvní strany smluvily pravomoc a příslušnost soudů České republiky.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných nebo neúčinných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení.

12.4. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytnutí klimatických dat na třetí osobu, s čímž zákazník souhlasí.
 

PŘÍLOHA Č. 1 OBCHODNÍCH PODMÍNEK - Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytnutí klimatických dat spotřebitelem


Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět poskytovateli v zákonné lhůtě v případě, že chcete odstoupit od smlouvy o poskytnutí klimatických dat (dále jen „smlouva o poskytnutí klimatických dat“).
 

Adresát (poskytovatel):

Let´s Earth s.r.o.
se sídlem Jungmannova 36/31, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 06278884
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278340

Tímto zákazník odstupuje od smlouvy o  poskytnutí klimatických dat uzavřené dne:

Jméno a příjmení zákazníka:
 

Bydliště zákazníka:
 

Datum:
 

Podpis zákazníka: (pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)